Denúncia:

 

12 Mesures urgents per a la dignitat dels migrants:

A) REGULARITZACIÓ IMMEDIATA I GARANTIES EN LA RESIDÈNCIA I LA VIDA FAMILIA

1.- Nou procés de regularització no condicionat al contracte de treball
Obertura d'un procés de regularització que garanteixi el permís de residència i treball per a totes les persones migrants "sense papers" que viuen al territori espanyol, sense condicionar-lo a l'exigència d'un contracte de treball previ, a fi d'acabar amb l'explotació laboral i la corrupció que comporta aquesta exigència.
2.- Adaptació a la realitat dels requisits per a acollir-se a l'arrelament social:
- reducció a un any del temps d'estada exigit
- que el fet de tenir una ordre d'expulsió per causes administratives no sigui un impediment per a obtenir l'arrelament
- no subordinació de la seva concessió a la possessió d'un contracte de treball
- eliminació dels requisits d'impossible compliment (per exemple, el certificat de penals de nacionals de països sense ambaixada a Espanya) o que signifiquin discriminació o un tracte degradant per a l'immigrant (com determinades proves mèdiques)

- facilitar la regularització de persones amb fills nascuts a Espanya
3.- Flexibilització dels requisits per a acollir-se a l'arrelament laboral
Atorgament de l'arrelament laboral a tota persona que per qualsevol mitjà de prova vàlid en dret acrediti l'existència d'una o diverses relacions laborals que sumin un període igual o superior a 6 mesos.
4.- Flexibilització dels requisits per a la tramitació de la reagrupació familiar, que s'han d'adaptar a la realitat del mercat laboral i d'habitatge d'Espanya, garantint per davant de tot el dret fonamental a viure en família, així com el dret a treballar dels familiars reagrupats.
5.- Garantia dels drets laborals i de vida familiar dels treballadors temporers contractats en origen. Establir una política de contractació estable que garanteixi la igualtat de drets, la reagrupació familiar i la possibilitat de residència estable a Europa. Creació de comissions independents d'investigació i control del compliment dels drets laborals fins que això succeeixi.
6.- Augment significatiu dels recursos per a garantir l'accés a la informació i per a donar una resposta àgil i eficaç als tràmits administratius que afecten els immigrants (arrelament, renovació, homologació de títols, etc.), així com per a garantir una assistència real i efectiva dels lletrats del torn d'ofici quan escaigui.

B) CESSAMENT DELS ABUSOS POLICIALS I LA DISCRIMINACIÓ

7.- Tancament dels Centres d'Internament per a Estrangers. Creació de comissions independents d'investigació i seguiment (formades per organitzacions en defensa dels drets humans) fins al seu tancament definitiu.
8.- Derogació del protocol d'actuació aprovat el setembre de 2007 per a les repatriacions i el trasllat de detinguts per via aèria o marítima.
9.- Ordre immediata de paralitzar tota actuació arbitrària amb relació als controls de documentació, les detencions, el segrest de passaports i les expulsions que pateix la població immigrant, especialment en el cas dels menors d'edat.
Així mateix, prohibició d'iniciar expedients d'expulsió a qui denunciï irregularitats laborals, abusos policials o agressions xenòfobes, i també a les víctimes de la violència de gènere o a qui pateixi qualsevol tipus de violació dels seus drets fonamentals.
10.- Retirada definitiva de la Proposició de Llei Orgànica de Mesures per a la Lluita Contra la Immigració Clandestina.

C) IGUALTAT PLENA DE DRETS

11.- Compliment immediat i efectiu dels acords internacionals subscrits per Espanya en matèria d'asil i drets dels treballadors immigrants i signatura de la Convenció Internacional sobre la Protecció dels Drets de Tots els Treballadors Migratoris i dels seus Familiars.
12.- Garantir el dret de sufragi actiu i passiu per a les persones immigrants, així com l'exercici dels drets laborals, socials, civils i culturals en règim d'igualtat amb els ciutadans autòctons.